2583304 Management Information System Sec 02

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน