เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสนทนาภาษาจีน 3 02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ฝึกทักษะการฟังและการพูด ต่อเนื่องจากรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 2