การสนทนาภาษาจีน 3 02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ฝึกทักษะการฟังและการพูด ต่อเนื่องจากรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 2