การสนทนาภาษาจีน 3 02

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟังและการพูด ต่อเนื่องจากรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 2