การสนทนาภาษาจีน 3 02

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟังและการพูด ต่อเนื่องจากรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 2