เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2592404 Remote sensing (sec.02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลกัการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการอ่าน การวิเคราะห์การแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ