ผู้สอน
ชนางลักษณ์ ขุนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม กลุ่ม B


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21552

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเอกบังคับ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่2