เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1553403 sec 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.เพิ่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยได้

2. ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนกับผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้