ผู้สอน
ไชยา เกษารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (SEC 02)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21556

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน