ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (SEC 02)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน