เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ