สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 02
ผู้สอน

สุปราณี ชอบแต่ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21559

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.