มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเปลี่ยนแปลงของโลกและมนุษย์