เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โบราณคดี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของคำว่า วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน์และประเภทของวิชาโบราณคดี ความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น ศึกษาหลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติสาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ กฎหมายคุ้มครองโบราณคดี ศิลปวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การวางแผน การบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติงานโบราณคดี