โปรแกรมประมวลผลคำ ง21101

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติ่มจากห้องเรียนปกติสำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา