เสริมภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้และทดสอบตัวเองว่ามีพื้นฐานทางภาษาไทยมากน้อยเพียงใด