เสริมภาษาไทย

สลับ หัดคำหมื่น

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้และทดสอบตัวเองว่ามีพื้นฐานทางภาษาไทยมากน้อยเพียงใด