เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)

Multimedia Technology for Business Application

ศึกษาชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล หลักการลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ การปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

Study the types of multimedia information. Theories of information transmission into digital forms. Principles of reducing the collected sizes. Multimedia information tuning. The usages of hardware and software in multimedia tuning. Hyperlink, the designs and development of multimedia systems in business operations.เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)

Multimedia Technology for Business Application

ศึกษาชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล หลักการลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ การปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

Study the types of multimedia information. Theories of information transmission into digital forms. Principles of reducing the collected sizes. Multimedia information tuning. The usages of hardware and software in multimedia tuning. Hyperlink, the designs and development of multimedia systems in business operations.