เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (sec.02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงสารสนเทศและบรรณานุกรม การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ