รายวิชาฝึกงาน 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฝึกงาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี