เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงสารสนเทศและบรรณานุกรม การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ

Meaning and significance of information; information sources; information resources; electronic information searching strategy; information evaluation; information ethics; citation and bibliography; information presentation in difference forms.