ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

ญาดา รัตนกร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21584

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการทำงานบ้าน การจัดการและตกแต่งห้อง การเตรียมประกอบ จัดตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

Analyze and describe the process of using the facilities . Working home Management and Decor Preparation and food service operators appointed . Processing of agricultural products The invention of the furnishings from local materials . Gardening in containers, repair equipment and tools. Use the guidelines in the selection process determined by professional career the importance of building a career and preparing to enter the profession . Choice of equipment to suit the job . Sort workflow diagram in the form of a training plan and perform the various principles and processes needed to work as planned, and evaluate the performance together .Have a good attitude towards work to raise awareness of building energy and resource -saving and cost-effectively create a positive attitude towards the profession of faith.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.