คอมพิวเตอร์ศึกษา57

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่าน ClassStart ครั้งแรก