05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ [Information System Security]

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและข้อมูลจากผู้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การลงรหัสคริปโตกราฟี กรรมวิธีการรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ ไวรัสและลอจิกบอมบ์ วิธีการควบคุมและทวนสอบ และแก่นของความปลอดภัย