ว่าไงสายย่ออ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ย่อ ๆ ๆ