สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.562

คำอธิบายชั้นเรียน

การแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนตรงเวลา