สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.562

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนตรงเวลา