คอมพิวเตอร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว นพมาศ เจ๊ะกา

โรงเรียนอนุบาลระแงะ

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์