การคิดเป็น

คำอธิบายชั้นเรียน

ดูภาพประกอบจากภาพนี้แล้ว  นักศึกษามีความรู้สึกอย่างไร