การคิดเป็น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดูภาพประกอบจากภาพนี้แล้ว  นักศึกษามีความรู้สึกอย่างไร