นวัตกรรมสำหรับครู (กลุ่มรัศมีแข) รหัส 56 และ 58 ปีการศึกษา 2559 (สร้างบทเรียนภาษาไทย คำสุภาษิต)

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิกในกลุ่ม

  1. ศิริพร อินทร์กาย 5614131219 (email : siriporn.inka56@sskru.ac.th)
  2. สุนิษา โคษา 5614131317 (email : sunisa.kosa56@sskru.ac.th)
  3. ทิพย์วยุภา ทองแก้ว 5614131327 (email : thipwayupa.thon56@sskru.ac.th)
  4. ธิมาพร นรชัย 5810787028 (email : thimaphon.nara58@sskru.ac.th)
  5. เจตุสุภา ไชยพรรณา 5810787072 (email : jetsupa.chai58@sskru.ac.th)