เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมสำหรับครู (กลุ่มรัศมีแข) รหัส 56 และ 58 ปีการศึกษา 2559 (สร้างบทเรียนภาษาไทย คำสุภาษิต)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมาชิกในกลุ่ม

  1. ศิริพร อินทร์กาย 5614131219 (email : [email protected])
  2. สุนิษา โคษา 5614131317 (email : [email protected])
  3. ทิพย์วยุภา ทองแก้ว 5614131327 (email : [email protected])
  4. ธิมาพร นรชัย 5810787028 (email : [email protected])
  5. เจตุสุภา ไชยพรรณา 5810787072 (email : [email protected])