รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง21102

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง21102 โดย ครูสัตยา ทองอ่อน