ติวการพยาบาลอนามัยชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จัดให้มีการติวเนื้อหาของพยาบาลอนามัยขุมชน ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสภาการพยาบาลเพื่อขึ้นทะเบียนใบผู้รับใบปรกอบวิชาชีพการพยาบา