ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย

สมฤดี สังภักดี

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้และมอบภาระงาน