ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้และมอบภาระงาน