วิทยาศาสตร์ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

หน่วยที่ 2 สนามของแรง

หน่วยที่ 3 คลื่น

หน่วยที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์