ผู้สอน
กรรณิการ์ มะหมีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21649

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การให้เหตุผลและแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด