ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนอนุบาลระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1