วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

-วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

-การแจกแจงปกติ

-ลำดับและอนุกรมอนันต์