วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาวิ่ชา เกี่ยวกับ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สารรอบตัว