คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

โศรยา กุศลสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21653

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา สามารถบอก อธิบายและนำความรู้ไปประยุกต์ได้ ในสาระเกี่ยวกับ ลำดับและอนุกรม ลำดับ เลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และ อนุกรมเรขาคณิตผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม ควำมน่ำจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองและสรุปรายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี วินัย เชื่อมั่นในตนเอง และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.