คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหาร

หน่วยที่ 2 เศษส่วนและการบวก การลบและการหารเศษส่วน

หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบและการหารเศษส่วน

หน่วยที่ 4 ทศนิยม

หน่วยที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม