วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เนื้อหารายวิชาพื้นฐานในเรื่องร่างกายของเรา อาหารและพลังงาน สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สารในชีวิตประจำวัน