คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แก้วตา ดิลกคุณากุล

โรงเรียนพรศิริกุล

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

หน่วยที่ 2 การบวก

หน่วยที่ 3 การลบ

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การวัดความยาว

หน่วยที่ 6 เวลา

หน่วยที่ 7 การชั่ง

หน่วยที่ 8 การตวง