เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แก้วตา ดิลกคุณากุล

โรงเรียนพรศิริกุล

หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

หน่วยที่ 2 การบวก

หน่วยที่ 3 การลบ

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การวัดความยาว

หน่วยที่ 6 เวลา

หน่วยที่ 7 การชั่ง

หน่วยที่ 8 การตวง