เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรวัฒน์ บัวแก้ว

โรงเรียนอนุบาลลำทับ

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับ การเขียนในรูปกระจาย หลักและค่าประจำหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเรียงลำดับการประมาณค่า

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนและโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ การบวกลบ คูณ หารระคน สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม และสมบัติการแจกแจง โจทย์ปัญหา ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. สมการและการแก้สมการ

เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศนิยม ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขในหลักต่างๆ ของทศนิยม การเขียนในรูปกระจายทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การเรียงลำดับทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน และการเขียนเศษส่วนที่มีส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 เป็นทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน โจทย์ปัญหา

ร้อยละ บัญญัติไตรยางศ์ โจทย์ปัญหาร้อยละ

การวัดความยาว การวัดความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม วงกลม โจทย์ปัญหา

การหาพื้นที่ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม การคาดคะเนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม พื้นที่วงกลม โจทย์ปัญหา

การวัดปริมาตร การหาปริมาตร หรือความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต ส่วนของระนาบรูปเรขาคณิตสามมิติ มุมที่เท่ากัน การแบ่งครึ่งมุม และส่วนของเส้นตรง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเส้นทแยงมุม เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด ทิศ แผนผัง มาตราส่วน

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด