การสนทนาภาษาจีน 1 (SEC.02)

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูด