มัธยมศึกษาปีที่4

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก