Special Problem for MS3-59

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับการฝึกทักษะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่2