Special Problem for MS3-59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

Rajamangala University Technology Srivijaya

เป็นชั้นเรียนสำหรับการฝึกทักษะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่2