รายวิชานวัตกรรมน้องพี่เอกภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้มี้จุดประสงค์เพื่อสอน "คน" ให้เป็น "ครู" อย่างแท้จริง

สอนเนื้อหา เรื่องนิราศภูเขาทอง