รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุดารัตน์ สุวะพัฒน์

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6