วรรณคดีพื้นบ้านไทย เรื่องอุทัยเทวี

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. รู้เเละเข้าใจในวรรณดีพื้นบ้านของไทยเรื่องอุทัยเทวี
  2. ่วิเคราะห์ตัวละครในเรื่อง
  3. อธิบายคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
  4. เเยกเเยะชนิดของคำ 7 ชนิดที่ปรากฎในวรรณคดี