ไก่ฟ้าพระยาลอ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู