ไก่ฟ้าพระยาลอ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู