สถิติในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศาสตร์และศิลป์ของการตัดสินใจสถิติพรรณนาการแจกแจงความถี่ความน่าจะ

เป็นการแจกแจงทวินามและการแจกแจงปรกติการอนุมานเชิงสถิติการถดถอยและสหสัมพันธ์การประยุกต์สถิติในการใช้งานทั่วไป