วิชามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาเทคโนโลยีโยธา