วิชามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาเทคโนโลยีโยธา