เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทแนะนำหลักการทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Introduction to statistics; random variable; probability distributions for random variables; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and correlation analysis; time series analysis