สถิติธุรกิจ
ผู้สอน

จันทรา อุ้ยเอ้ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สถิติธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21693

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

บทแนะนำหลักการทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Introduction to statistics; random variable; probability distributions for random variables; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and correlation analysis; time series analysis


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.