เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทรา อุ้ยเอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พีชคณิตเวกเตอร์ลิมิตและความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์การประยุกต์อนุพันธ์รูปแบบยังไม่กำหนดเทคนิคในการปริพันธ์การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขเห็นความสำคัญของรายวิชา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง