เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ดิฟเฟอเรนเซียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพันธ์ ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบการเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเทคนิคการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อยการประยุกต์อินทิกรัล
ไม่จำกัดเขต