555-001คำกริยา (ส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรม)

คำอธิบายชั้นเรียน

๑. อธิบายลักษณะคำกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม (K)

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม (P)

๓. เห็นความสำคัญของการใช้คำกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม (A)