English 3/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้จัดขึ้นเพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนของวิชาการออกแบบบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่3/3 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม